Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop společnosti Coffee SCE Praha, spol. s r.o.


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Coffee SCE
Praha, spol. s r.o., se sídlem: Kabešova 943/4, Praha 9, PSČ 190 00, identifikační číslo: 24292885,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 193637 (dále jen
„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou nebo
fyzickou podnikající osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese
www.shop.juraprofi.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále
jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež je podnikatelem a jež jedná při objednávání
zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za
podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy
související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání,
popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své
identifikační číslo, pak bere na vědomí, že se považuje za podnikatele.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v
kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5.Tyto obchodní podmínky a reklamační řad, která je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, se
aplikují, vedle každé uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, na každou nabídku prodávajícího
a na každou objednávku kupujícího, kterou prodávající přijme, není-li výslovně ujednáno mezi
prodávajícím a kupujícím jinak. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí obsahu všech
smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v
českém jazyce.

1.6. Jakákoliv změna či doplnění obchodních podmínek prodávajícím je možná, pokud kupující nebude mít k
novému znění obchodních podmínek vypracovaných prodávajícím žádných připomínek do pěti
pracovních dnů od jejich oznámení stálému kupujícímu při jeho nejbližším nákupu, anebo oznámení
kupujícímu v provozovnách společnosti či na webových stránkách společnosti (www.shop.juraprofi.com);
marným uplynutím uvedené lhůty pak platí novelizované znění obchodních podmínek. Bude-li mít
kupující v uvedené lhůtě námitek a tyto námitky se budou týkat změn podmínek, platí původní znění
podmínek ve spojení s ujednáními nových obchodních podmínek, jež nebyly kupujícím rozporovány; toto
ujednání nebrání tomu postupu kupujícího, aby pro změnu obchodních podmínek vypověděl dlouhodobý
smluvní vztah s prodávajícím ve výpovědní lhůtě třech kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď prodávajícímu doručena. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.


2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje, že kupující může provádět objednávání zboží za maloobchodní ceny též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě
všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a nákup zboží za
zvýhodněné ceny třetím osobám.

2.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající žádným způsobem nenese odpovědnost za užití přihlašovacího
jména nebo hesla třetí osobou. Kupující se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla
třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit prodávajícímu. Po obdržení takové informace
prodávající uživatelský účet dočasně zablokuje. Kupující bere na vědomí, že ve vztahu k prodávajícímu je
zavázán i z úkonů provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) či v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet
déle než 12 měsíců nevyužívá.

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového
a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a
umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu
kupní cenu.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru. Kupní
smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím
prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo v rámci
uživatelského účtu (je-li kupujícím vytvořen), s označením „Přijetí objednávky“ a prodávající tedy není
povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a jeho hlavních vlastnostech, a to včetně uvedení
cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících
poplatků s výjimkou nákladů na balení a dodání zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu
platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě doručování
zboží mimo území České republiky budou náklady na balení zboží a jeho dopravu sjednány mezi
prodávajícím a kupujícím individuálně na základě písemné domluvy obou stran, přičemž za písemnou
domluvu se považuje i forma elektronická.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový
formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),

3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.5.3. informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky (dále
společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé
při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ Podmínkou
platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího
o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky).

3.8. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným
zaplacením kupní ceny.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.10. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a
včas mu to oznámí. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k
přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

3.11. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak
způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro
přepravu.

3.12. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající
vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal
zboží za celkovou hodnotu přesahující 100 000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny.
Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající provede expedici v souladu s
požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.

3.13. Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího pouze kupující osobně nebo osoba oprávněná
dle právních předpisů za kupujícího jednat, popř. zástupce kupujícího na základě plné moci. Kupující,
resp. oprávněné osoby za kupujícího, jsou povinny převzetí zboží písemně potvrdit, zároveň jsou tyto
osoby povinny prodávajícímu prokázat svoji totožnost (občanským průkazem apod.) a oprávnění převzít
zboží (výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, aj.). Povinnost prokázat se dle předchozí věty neplatí,
pokud oprávnění osob přebírajících za kupujícího vyplývá z jejich pracovního zařazení či se z takového
zařazení na existenci takového oprávnění k přebírání zboží dá, vzhledem k praktikám běžným
v obchodním styku či vzhledem k praxi zaběhnuvší se mezi stranami, usuzovat.

3.14. V případě prodlení s dodáním zboží způsobeném přepravcem (nebo třetí osobou) ponese prodávající
odpovědnost za prodlení pouze tehdy, prokáže-li se prodávajícímu hrubá nedbalost při odevzdání
předmětného zboží přepravci. V žádném případě však prodávající neponese odpovědnost za zpoždění
způsobené skutečnostmi, které nemohl při vynaložení rozumné péče ovlivnit. Takovými skutečnostmi jsou
kromě zásahu vyšší moci, zejména prodlení při celní kontrole, technické a logistické obtíže při přepravě
apod. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání třetích osob.

3.15. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn od objednávky odstoupit.
Tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu smluvní pokuty podle čl. 6 odst. 6.2. těchto obchodních
podmínek

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době přijetí objednávky kupujícího,
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ceníky prodávajícího pro fakturaci mohou být
měněny bez předběžného oznámení, aktuální ceník společnosti je každému zákazníkovi kdykoliv
k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.shop.juraprofi.com.

4.2. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží
v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží
za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o
obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez
zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná
nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena
potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

4.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním a balením zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
  • platba na dobírku,
  • na fakturu se splatností 10 dní

Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo úhrada
příslušné částky při převzetí zboží.

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši které nejsou v kupní ceně zahrnuty, není-li dohodnuto jinak. Není-li
v těcho obchodních podmínkách uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
balením a dodáním zboží.

4.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.6. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad –
fakturu. Faktura – daňový doklad bude vystavena prodávajícím v souladu s právními předpisy. Kupující
nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v objednávce. Kupující není při zachování
totožných informacích z objednávky na faktuře, co do ceny, množství a kvality, oprávněn zboží odepřít
nebo jakkoli podmínit uhrazení vystavené faktury. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.7. Jestliže je, na základě domluvy prodávajícího a kupujícího zboží placeno ve splátkách, pak nezaplacení i
jediné dohodnuté splátky má za následek automatickou ztrátu výhody splátek a kupující je povinen okamžitě
uhradit zbývající část kupní ceny v plné výši. Mimo to si prodávající vyhrazuje právo pozastavit placení
vlastních závazků, které má vůči kupujícímu, až do úplného uhrazení nevyrovnaných částek. Tím není
dotčeno právo na zápočet vzájemných pohledávek.

4.8 Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část řádně a včas, je povinen prodávajícímu
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní
ceny zboží. Smluvní pokuta podle tohoto odstavce je splatná na výzvu prodávajícího. Zákonný úrok
z prodlení není dohodnutou smluvní pokutou dotčen.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy o dodávce zboží uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím
lze odstoupit jen z důvodů stanovených zákonem či smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím.

5.2. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Přijatá plnění musí být vrácena bez zbytečného
odkladu po odstoupení od smlouvy. Výplata jakýchkoli částek prodávajícím bude provedena
bezhotovostně na bankovní účet, jehož číslo je kupující povinen prodávajícímu sdělit.

5.3.Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu od odstoupení od smlouvy
zaplacenou část kupní ceny, přičemž prodávající není povinen vrátit uhrazenou část kupní ceny
prodávajícímu dříve, než mu bude kupujícím zboží se všemi součástmi a s příslušenstvím předáno. Pokud
kupující nevrátí zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní
cenu sníženou o hodnotu nevrácené součásti nebo příslušenství zboží.

5.5 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo
když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající o takové
skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v
objednávce a vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny
peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to
bezhotovostně na bankovní účet, jehož číslo je kupující povinen prodávajícímu sdělit.

5.6 Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:
a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího
b) pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky
c) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou
kupní cenu
d) pokud kupující neprovedl dodatečné potvrzení objednávky požadované prodávajícím
e) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas
f) pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas

5.7 Pokud zanikne kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem dohodou smluvních
stran na základě žádosti kupujícího podnikatele nebo odstoupením od smlouvy prodávajícím z důvodů
uvedených v čl. 5.6 písm. d), písm. e) nebo písm. f), je kupující podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy.
Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na smluvní pokutu podle tohoto odstavce vůči nároku
kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud kupující odmítne převzít zboží nebo bez odůvodnění
zboží nepřevezme, ačkoliv pro to nebudou splněny podmínky, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 70,- Kč (slovy: sedmdesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše
kupní ceny zboží, a náhradu nákladů za přepravu (poštovné), kterou musel prodávající zaplatit třetím
osobám. Tento nárok vzniká prodávajícímu také v případě, kdy byly splněny podmínky pro dodání zboží
zdarma.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,
než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího,
jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Přepravu zboží pro prodávajícího zabezpečuje firma TOPTRANS EU, a.s., se sídlem Na Priehon 50,
Nitra, Slovenská republika, IČ: 36703923, podnikající v ČR prostřednictvím: TOPTRANS EU, a.s.,
organizační složka, se sídlem Opravářská 944/2, 102 00 Praha 10, IČ: 28202376, DIČ: CZ28202376,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59349.

6.7. Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží
kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě. Nebezpečí škody přechází
na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil
nakládat.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 občanského zákoníku). Kupující bere na vědomí, že ust. §
2158 a násl. občanského zákoníku se s ohledem na kupujícího – podnikatele neuplatní.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady s výjimkou vad, na něž byl kupující
před koupí zboží upozorněn.

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci popisující
uplatněnou vadu zboží a práva z vadného plnění, která v souvislosti s ní kupující uplatňuje. Lhůta pro
posouzení uplatnění vady prodávajícím začne plynout nejdříve po předání reklamovaného zboží kupujícím
prodávajícímu.

7.4. Kupující je povinen při reklamaci podrobně popsat reklamovanou vadu, zvolit si způsob vyřízení
reklamace, a neučiní-li tak při uplatnění práv z vadného plnění, odevzdat na ústní či písemnou výzvu
prodávajícího zboží, jehož vadu reklamuje. Prodávající zpravidla vyřídí reklamaci kupujícího v přiměřené
lhůtě, která standardně nepřekračuje 30 kalendářních dní, nejpozději do 60 kalendářních dní od předání
zboží. V odůvodněných případech je prodávající oprávněn lhůtu pro vyřízení reklamace jednostranně
prodloužit.

7.5. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k právům z vadného plnění vyplývajících ze zák. č. 89/2012 Sb.
kupující vždy uplatní u prodávajícího práva z vadného plnění, která jsou přiměřená povaze reklamované
vady. Bez ohledu na to, zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou vadu zboží platí, že je-li vada
odstranitelná, uplatní kupující u prodávajícího primárně právo na odstranění vady opravou, a pokud se vada
týká pouze součásti zboží, uplatní kupující u prodávajícího primárně právo na opravu či výměnu vadné
součásti zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád
prodávajícího, který tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující nemá právo se zbožím
ve vlastnictví prodávajícího nakládat za účelem jeho dalšího prodeje bez písemného souhlasu prodávajícího.

8.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě veřejnoprávních oprávnění, na jejichž základě byl
proveden zápis předmětu podnikání společnosti v obchodním rejstříku.

8.3. Kupující bere na vědomí, že lhůta k dodání zboží uvedená u jednotlivého zboží ve webovém rozhraní
obchodu a posléze v objednávce je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační.

8.4. Kupujícímu je zakázáno poškozovat nebo zkreslovat, a to buď úplně, nebo částečně, značky a čísla
vyznačená na zboží prodávajícího, a dále prodávat zboží, které by bylo poškozeno nebo zkresleno.

8.5. Poštovní zásilky se doručují mezi smluvními stranami na adresy uvedené ve smlouvě, a pokud ji není, tak
na adresu sídla či místa podnikání/bydliště uveřejněné v příslušných rejstřících v době odeslání zásilky.
V případě odmítnutí převzetí zásilky adresátem se zásilka považuje za doručenou dnem, kdy adresát odmítl
zásilku převzít, a v případě nevyzvednutí zásilky v úložné lhůtě se zásilka považuje za doručenou 3 dnem po
odeslání zásilky adresátovi.

8.6. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností, vyplývajících ze smlouvy a
vzniklých až po uzavření smlouvy, které nemohly být příslušnými smluvními stranami odvráceny. Pokud
vzniknou okolnosti, které mají povahu vyšší moci a znemožní plnění smluvních povinností prodávajícího, má
prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy. V obou případech bez
povinnosti k náhradě škody.

9. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

9.1. Zpracování osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, případně kontaktních osob kupujícího,
se řídí zejména z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a
Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

9.2. Kupující poskytuje ke zpracování své osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, IČ, adresa případně
adresy sídla či doručovací, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a informace vztahující se k předmětu
smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo
bankovního účtu) a to na základě právního titulu spočívajícím v plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b)
nařízení GDPR. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů nutným požadavkem pro uzavření a plnění
smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany prodávajícího plnit. Uvedené
osobní údaje může prodávající zpracovávat těž pro účely vytvoření a vedení uživatelského účtu (pokud
kupující zvolil tuto možnost), a to na základě souhlasu kupujícího se zpracováním osobních údajů pro
účely vedení uživatelského účtu dle čl. 6 písm. a) GDPR. Uvedené osobní údaje prodávající může
zpracovávat též pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem a
prodávajícím, včetně budoucího uplatnění nároků. Toto zpracování je možné na základě oprávněného
zájmu prodávajícího ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Uvedené osobní údaje prodávající
zpracovává i pro účely plnění jeho povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní, neboť je toto
zpracování nezbytné pro splnění právní povinnost ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.
Správce je dále oprávněn zpracovávat jméno, příjmení a e-mail kupujícího pro účely zasílání obchodních
sdělení, a to výlučně na základě souhlasu kupujícího podle čl. 6 odst, 1 písm. a) nařízení GDPR.
Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v části GDPR ochrana osobních údajů.

9.3. Při vytvoření uživatelského účtu kupující uděluje samostatně souhlas se zpracováním osobních údajů ve
výše uvedeném rozsahu výhradně pro účely vytvoření a vedení uživatelského účtu, jehož účelem je
zvýšení uživatelského komfortu kupujícího (nákup bez opětovného vyplňování údajů, sledování nákupní
historie). Tento souhlas lze odvolat žádostí o zrušení uživatelského účtu odeslanou na adresu
webshop@coffee-sce.com na jejímž základě bude uživatelský účet zrušen.

9.4. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu zprávy s novinkami a obchodními nabídkami vztahujícími se k
dříve uzavřeným obchodům na e-mailovou adresu kupujícího, kterou prodávající získal od kupujícího
v souvislosti s prodejem výrobků nebo služeb, avšak kupující může kdykoli přistoupit k odhlášení příjmu
takových zpráv, a to prostřednictvím odkazu umístěného ve zprávě, případně e-mailem s vyjádřením
odmítnutí zaslaným na adresu webshop@coffee-sce.com. Svou informační povinnost vůči kupujícímu
ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání
obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změnách ve svých osobních údajích.

9.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů na základě jeho souhlasu. Kupující prohlašuje, že byl poučen o
tom, že případný udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu
odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího Coffee SCE Praha spol. s r.o, se
sídlem: Kabešova 943/4, Praha 9,190 00 nebo elektronickou poštou na adresu webshop@coffeesce.
com přičemž kupující bere na vědomí, že v důsledku odvolání souhlasu bude jeho uživatelský účet
zrušen.
9.8. Práva kupujícího jsou dále popsána v samostatné informaci o zpracování osobních údajů.
9.9. Prodávající na webových stránkách e-shopu www.shop.juraprofi.com zpracovává cookies potřebné
pro fungování webových stránek a pro analytické účely. V případě souhlasu návštěvníka uděleného
prostřednictvím samostatné lišty obsahující příslušné právní informace také pro marketing. Souhlas se
sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny
nastavení příslušného internetového prohlížeče. Podrobnější informace jsou uvedeny v časti Zpracovaní
cookies.


10. Závěrečná ustanovení
 

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,
že vztah se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány soudy České republiky.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení
stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je
zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu
prodávajícího

10.4.Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového
obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového
obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou
činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo
jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování 190 00 Praha 9, Kabešova 943/4, adresa elektronické pošty
webshop@coffee-sce.com, telefon +420 731 164 803.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 09. 2020.