Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Společnost Coffee SCE Praha, spol. s r.o., IČ: 24292885, se sídlem Praha 9, Kabešova 943/4, PSČ 190 00 (dále také jako „Společnost
Coffee SCE Praha“) prostřednictvím tohoto dokumentu informuje subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, o
podrobnostech tohoto zpracování a jejich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů v souvislosti s objednávkou a koupí zboží
prostřednictvím internetového obchodu Společnosti Coffee SCE Praha provozovaném na webové stránce umístěné na internetové
adrese www.shop.juraprofi.com.

2. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu s účinnými ustanoveními právních předpisů v oblasti ochrany osobních
údajů, a to zejména z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“).

3. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR je společnost Coffee SCE Praha, spol. s r.o., se sídlem: Kabešova 943/4,
Praha 9, 190 00, identifikační číslo: 24292885 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka
193637 (dále jen: "správce").

4. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Kabešova 943/4, Praha 9, 190 00CZ
email: webshop@coffee-sce.com
telefon: 00420 731 164 803

5. Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“).

6. Subjektem údajů se pak rozumí identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na
určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

7. Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s
jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

8. Zpracování osobních údajů představuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů,
který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování,
uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné
zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

9. Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní
údaje pro správce.

10. Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje
poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

11. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků.

2. Pro úspěšné vyřízení objednávky zákazníka na koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu Společnosti Coffee SCE Praha
provozovaném na webové stránce umístěné na internetové adrese www.shop.juraprofi.com je správce oprávněn zpracovávat
osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, IČ, dodací a fakturační adresa, e-mail, telefon, informace vztahující se k předmětu
smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu), a to na
základě právního titulu spočívajícím v plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. V tomto případě je poskytnutí
osobních údajů nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany
správce plnit.

3. Uvedené osobní údaje správce může zpracovávat též pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
subjektem a správcem, včetně budoucího uplatnění nároků. Toto zpracování je možné na základě oprávněného zájmu správce ve
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

4. Uvedené osobní údaje správce zpracovává i pro účely plnění jeho povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní, neboť je
toto zpracování nezbytné pro splnění právní povinnost ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.

5. Uvedené osobní údaje může dále správce zpracovávat též pro účely vytvoření a vedení uživatelského účtu zákazníků, a to na
základě souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 písm. a) nařízení GDPR. Tento souhlas lze odvolat žádostí o
zrušení uživatelského účtu odeslanou na adresu webshop@coffee-sce.com na jejímž základě bude uživatelský účet zrušen.

6. Pokud dále zákazník Společnosti Coffee SCE Praha svobodně udělil souhlas se zasíláním obchodních sdělení, pak správce
zpracovává jméno, příjmení a email zákazníka na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Tento souhlas lze odvolat žádostí
odeslanou na adresu webshop@coffee-sce.com.

7. Osobní údaje jsou pro výše uvedené účely zpracovávány jak automatizovaně, tak manuálně. Ze strany správce nedochází k
automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, včetně profilování.

Kategorie subjektů údajů Účel Rozsah zpracovávaných osobních údajů Právní základ zpracování
Zákazníci Vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem Jméno a příjmení Právním základem je plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
Plnění zákonných povinností správce Dále též oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, případně splnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.
Oprávněný zájem správce (vč. budoucího uplatnění nároků) Dodací a fakturační Právním základem pro účely vedení uživatelského účtu zákazníků a pro zasílání obchodních sdělení je souhlas zákazníka dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
Vytvoření a vedení uživatelského účtu zákazníků adresa  
Zasílání obchodních sdělení E-mail  
  Telefon  
  Informace  
  vztahující se k  
  předmětu smlouvy  
  (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu)  

 

III. Doba uchovávání údajů

· po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky a k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a
Společností SCE Praha a uplatňování případných nároků ze smluvního vztahu (maximálně po dobu 15 let od ukončení smluvního
vztahu)
· v případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení či s vedením uživatelského úču budou osobní údaje uchovávány po
dobu trvání tohoto souhlasu, maximálně však po dobu 5 let od udělení souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, neexistuje-li pro zpracování těchto osobních údajů
žádný další zákonný důvod.


IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Osobní údaje subjektů údajů mohou být zpřístupněny i dalším příjemcům, mezi které patří zejména osoby:
· podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
· zajišťující služby provozování e-shopu www.shop.juraprofi.com a další služby v souvislosti s provozováním tohoto e-shopu,
· zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má tato práva ohledně ochrany jeho osobních údajů:
1. Právo na přístup ke svým osobním údajům: subjekt údajů má právo od správce získat potvrzení o tom, zda jsou jeho osobní údaje
zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo získat k těmto osobním údajům přístup.
2. Právo na opravu osobních údajů: subjekt údajů má právo, aby byly jeho nepřesné osobní údaje opraveny, jsou-li nepřesné.
3. Právo na výmaz osobních údajů: subjekt údajů má právo na výmaz svých osobních údajů, ledaže se uplatní výjimky opravňující
správce osobní údaje i nadále zpracovávat. Osobní údaje budou vymazány zejména pokud bude odvolán souhlas s jejich
zpracováním, a nebude-li existovat žádný další právní důvod ke zpracování
4. Právo na omezení zpracování osobních údajů: subjekt údajů může požádat omezení zpracování svých osobních údajů zejména v
případech, kdy popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování.
5. Právo na přenositelnost osobních údajů: subjekt údajů je oprávněn získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je oprávněn předat tyto údaje jinému správci. Současně má
právo na to, aby jeho osobní údaje byly správcem předány správci druhému, pokud je to technicky proveditelné.
6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: subjekt údajů může podat námitku proti zpracování osobních údajů
založeném na oprávněném zájmu správce, nebo v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (např. zasílání
newsletteru).
7. Právo na odvolání souhlasu: Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, který lze kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto
souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat
souhlas je možné kdykoli písemně. V tomto případě správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však
neznamená, že by správce musel smazat osobní údaje, které správce zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se subjektem
údajů.
Výše uvedená práva lze realizovat prostřednictvím zaslání e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu správce uvedenou v záhlaví tohoto
dokumentu, odhlášení z odběru newsletteru je možné učinit kdykoli podle v něm specifikovaných informací.
8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu – tj. u Úřadu na ochranu osobních údajů.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2020

KONTROLNÍ ÚŘAD
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
IČO: 70837627
email: posta@uoou.cz