Reklamační řád

Základní údaje
Provozovatel obchodu (prodávající): Coffee SCE Praha, spol. s r.o.
Sídlo a provozovna společnosti: Kabešova 943/4, 190 00 Praha 9, IČO: 24292885, DIČ: CZ24292885

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193637
Bankovní spojení: UniCredit Bank Náměstí Republiky 3a Praha 1 , 2111517220 / 2700
Telefonní kontakt: +420 731164803
Email: webshop@coffee-sce.com


Otevírací doba e-shopu : www.shop.juraprofi.com
pondělí / neděle 00:00- 24:00hodin


1. Základní ustanovení

1.1. Prodávajícím je společnost Coffee SCE Praha, spol. s r.o. IČO: 24292885, DIČ: CZ24292885.

1.2. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupujícím může být pouze podnikatel či jiný
ekonomický subjekt s platným IČ, který jež jedná při objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na
adrese www.shop.juraprofi.com v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky“). Uzavřením
kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a
potvrzuje, že nimi byl řádně seznámen.

1.4. Tento reklamační řád podrobněji upravuje postup při uplatnění práv z vadného plnění kupujícího a odpovědnost prodávajícího
za vady zboží. Tento reklamační řád doplňuje ustanovení obchodních podmínek prodávajícího.


2. Převzetí zásilky při dodání přepravcem
 

2.1. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost pásky
s firemním logem, řádné uzavření krabic, počet ks kart. balíků) podle přiloženého přepravního listu.

2.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem
přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že
byl vystaven působení počasí nebo vody), jinak je zboží povinen převzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce
převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit prodávajícímu na
adresu webshop@coffee-sce.com

2.3. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu - nejdéle pak do 3dnů! od převzetí zboží.
Prodávající doporučuje kupujícímu pořídit fotodokumentaci poškozeného zboží, včetně přepravního obalu.


3. Uplatnění reklamace a odpovědnost prodávajícího
 

3.1. Prodávající a kupující se dohodli, že ve vztahu k právům z vadného plnění vyplývajících ze zák. č. 89/2012 Sb. kupující vždy
uplatní u prodávajícího práva z vadného plnění, která jsou přiměřená povaze reklamované vady. Bez ohledu na to, zda se jedná o
podstatnou či nepodstatnou vadu zboží platí, že je-li vada odstranitelná, uplatní kupující u prodávajícího primárně právo na
odstranění vady opravou, a pokud se vada týká pouze součásti zboží, uplatní kupující u prodávajícího primárně právo na opravu či
výměnu vadné součásti zboží.

3.2. Kupující je povinen při reklamaci podrobně popsat reklamovanou vadu, zvolit si způsob vyřízení reklamace, a neučiní-li tak při
uplatnění práv z vadného plnění, odevzdat na ústní či písemnou výzvu prodávajícího zboží, jehož vadu reklamuje. Kupující je při
uplatnění reklamace povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. Kupující je
povinen zboží důkladně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Nejjistější přepravní obal bývá původní obal k výrobku,
který je přímo určen pro ochranu výrobku při přepravě. V případě, že již tento obal kupující nemá k dispozici, doporučuje
prodávající použít jakýkoliv obal, který splní funkci ochrany před poškozením. Zboží je nutno posílat kompletní, včetně veškerého
příslušenství, které bylo obsahem původního balení. Zásilky zaslané na dobírku budou odmítnuty.

3.3. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl při včasné prohlídce a dostatečné
péči vadu zjistit. Učiní tak písemně nebo elektronicky, a to na adrese: Coffee SCE Praha, spol. s r.o, Kabešova 943/4, 190 00 Praha
9, e-mail: webshop@coffee-sce.com . Kupující může využít vzorový formulář. Kupující je povinen předložit prodávajícímu současně
se zbožím předávaným k reklamaci potvrzení o koupi zboží s identifikací prodejce, data nákupu a typu zboží. Pro zjednodušení
vyřízení reklamace by potvrzení o koupi mělo obsahovat navíc – je-li to možné – následující údaje: jméno, příjmení/název a
adresu/sídlo kupujícího a rovněž sériové číslo zboží, bylo-li mu přiděleno. Předložení potvrzení o koupi je podmínkou řádného
uplatnění reklamace.

3.4. Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují (nikoliv však výlučně) zejména na:
a) mechanické poškození zboží.
b) vady vzniklé prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, živelnou katastrofou,
c) vady vzniklé v důsledku elektrického přepětí (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, vady
vzniklé v důsledku propojení zboží s jinými zařízeními, které nesplňují platné technické normy a specifikaci,
d) vady vzniklé nesprávným užíváním, užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním
listu, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
e) vady vzniklé používáním nebo skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,
chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
f) vady vzniklé neodbornou instalací a obsluhou,
g) vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení zboží s ohledem na jeho stáří, četnost a způsob užívání.

3.5. Prodávající a kupující se dále dohodli na následujících odchylkách od zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:
a) ust. § 1922 odst. 2 OZ se neuplatní a pro účely smlouvy platí, že se reklamační lhůta neprodlužuje o dobu, po kterou kupující
nemůže vadný předmět užívat,
b) ust. § 1924 OZ se neuplatní a pro účely smlouvy platí, že kupující nemá právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při
reklamaci, zejména si prodávající a kupující výslovně sjednávají, že případné náklady vynaložené na znalecké posudky, odborná
vyjádření či obdobná stanoviska si nese vždy a výlučně samostatně ten, kdo si takový dokument nechal zpracovat;


4. Vyřízení reklamace
 

4.1. Prodávající zpravidla vyřídí reklamaci kupujícího v přiměřené lhůtě, která standardně nepřekračuje 30 kalendářních dní,
nejpozději do 60 kalendářních dní od předání zboží. V odůvodněných případech je prodávající oprávněn lhůtu pro vyřízení
reklamace jednostranně prodloužit.

4.2. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění
(včetně vyzkoušení nebo demontáže zboží).

4.3. V případě, že se reklamovaná vada zboží neprojeví, je-li zboží/vada vyloučen/a z odpovědnosti za vady a/nebo neposkytuje-li
kupující prodávajícímu potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn reklamaci zákazníka zamítnout.

5. Závěrečné ustanovení
 

5.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.září 2020 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje
právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění kupujícího (tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti
vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.).

V Praze dne 1.září 2020.
Veškerý obsah internetového obchodu www.shop.juraprofi.cz je výhradně vlastnictvím společnosti: Coffee SCE Praha, spol. s r.o. a
nelze obsah šířit libovolně bez souhlasu autora dle zákona předpis č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.